Euroregion 2020+

interreg20142020
Registrační číslo projektu

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002199

Vedoucí partner projektu

Euroregion Praděd

Partner projektu

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

Harmonogram

1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

JeleniaGora
esusNovum

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je další rozvoj spolupráce partnerských organizací tvořících Euroregion Praděd, zaměřené na zlepšení situace v regionu a na zlepšení soužití komunit v přeshraničním regionu. Dalším cílem je vypracování aktualizace strategicko-plánovacích dokumentů obsahujících směry činnosti a rozvoje euroregionu a vypracování dokumentů nezbytných pro další fungování v novém programové období 2020+.

Aktivity projektu

1. Pracovní setkání

2. Studijní pobyt ESÚS Novum

3. Studijní pobyt ESÚS Tatry

4. Aktualizace Strategie a vypracování dokumentů na období 2020+

5. Závěrečná konference

Veřejná konzultace Strategie rozvoje česko-polské spolupráce v Euroregionu Praděd na období let 2021–2029

Euroregion Praděd zahájil veřejnou konzultaci k nově připravované Strategii rozvoje česko-polské spolupráce v Euroregionu Praděd na období let 2021–2029. Hlavním záměrem Strategie je stanovení ambiciózních rozvojových cílů a posílení vazeb mezi samosprávami na obou stranách hranice. Tato Strategie je aktualizací strategického dokumentu vypracovaného v roce 2013.

Příspěvky do konzultace je možno zaslat do 5. října 2021 prostřednictvím vyplněného formuláře „Návrhy na úpravu strategie“, na email: sekretariat@europraded.cz

Výstupy projektu

Prezentace ze závěrečné konference

Prezentace Fond Mikroprojektů
Prezentace program CZ-PL
Prezentace Strategie
Prezentace Euroregion Praděd 2020+ (PL)
Strategie rozvoje polsko-české spolupráce v Euroregionu Praděd 2021 – 2029
Strategia rozwoju współpracy polsko-czeskiej w Euroregionie Pradziad 2021 – 2029