FOND MALÝCH PROJEKTŮ V EUROREGIONU PRADĔD

REALIZOVANÝ Z PROSTŘEDKŮ INTERREG ČESKO – POLSKO 2021-2027

Základní informace

Fond malých projektů je zvláštní nástroj určený na podporu menších projektů na regionální úrovni s přeshraničním dopadem. Hlavním cílem je rozvíjet a podporovat spolupráci mezi komunitami na obou stranách hranice, především v oblasti kultury, sociálních a hospodářských vztahů.

Administrativa a finanční řízení Fondu malých projektů v programovém období 2021-2027 bude podstatně jednodušší, jelikož z nařízení vyplývá povinnost uplatnění zjednodušených metod  vykazování, a to u všech menších projektů s hodnotou do 100.000 EUR. Mezi zjednodušené metody  vykazování nákladů se řadí použití jednotkových nákladů(tzv. unit costs), jednorázových částek (tzv. lump sums) a paušálních sazeb (tzv. flat rates), případně kombinace všech těchto třech typů.

Fond malých projektů bude v novém období podporovat rozvoj cestovního ruchu (priorita 2) a dále měkké aktivity určené pro spolupráci institucí a obyvatel (priorita 4).

Podstawowe informacje

Fundusz Małych Projektów jest specyficznym instrumentem przeznaczonym do wspierania projektów o mniejszym zakresie na poziomie lokalnym mających wpływ transgraniczny. Głównym celem jest rozwijanie i wspieranie współpracy między społecznościami po obu stronach granicy, przede wszystkim w obszarach kultury, relacji społecznych i ekonomicznych.

Administracja i zarządzanie finansowe Funduszem Małych Projektów w okresie programowania 2021-2027 będzie znacznie prostsze, ponieważ rozporządzenie wymaga stosowania uproszczonych opcji sprawozdawczości dla wszystkich mniejszych projektów o wartości do 100 000 EUR. Uproszczone opcje sprawozdawczości kosztów obejmują stosowanie kosztów jednostkowych (unit costs), kwot ryczałtowych (lump sums) i stawek zryczałtowanych (flat rates) lub kombinacji wszystkich trzech.

W nowym okresie Fundusz Małych Projektów będzie wspierał rozwój turystyki (Priorytet 2) oraz działania miękkie na rzecz współpracy między instytucjami i mieszkańcami pogranicza (Priorytet 4).

Logo interreg

Priorita 2 – Cestovní ruch

Cíl 2.1 Lepší přeshraniční využití potenciálu udržitelného cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského pohraničí priorita spravována českým sekretariátem Euroregionu Praděd se sídlem ve Vrbně pod Pradědem

Priorytet 2 – Turystyka

Cel 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego – Priorytet zarządzany przez czeski Sekretariat Euroregionu Pradziad z siedzibą we Vrbnie pod Pradědem

Priorita 4 – Spolupráce institucí a obyvatel

Cíl 4.2 Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí – priorita spravována polským sekretariátem Euroregionu Praděd se sídlem v Prudniku

Priorytet 4 – Współpraca instytucji i mieszkańców

Cel 4.2 Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego – Priorytet zarządzany przez polski Sekretariat Euroregionu Pradziad z siedzibą w Prudniku

Programové území Fondu malých projektů Euroregionu Praděd

Polská strana:

vojvodství Opolské – powiaty: brzeski, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki, město Opole

Česká strana:

okresy: Jeseník (s výjimkou katastru obce Bílá Voda), Bruntál, Olomouc, Přerov, Prostějov

Obszar wsparcia Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Pradziad

Po stronie polskiej zamyka się w obszarach administracyjnych powiatów: brzeskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, kluczborskiego, nyskiego, krapkowickiego, oleskiego, namysłowskiego, opolskiego, prudnickiego, strzeleckiego oraz miasta Opole.

Po stronie czeskiej zamyka się w obszarach powiatów: Jeseník (z wyjątkiem katastru gminy Bílá Voda), Bruntál, Olomouc, Přerov, Prostějov.

Alokace pro malé projekty

2 845 600 €

Priorita 2

Priorytet 2

3 440 000 €

Priorita 4

Priorytet 4

6 285 600 €

Celkem

Razem

Finanční rozsah dotace EFRR

Priorita 2

  • 2 000 – 40 000 EUR … projekt samostatný

  • 4 000 – 80 000 EUR … projekt s vedoucím partnerem

Priorita 4

  • 1 200 – 30 000 EUR … projekt samostatný

  • 2 400 – 60 000 EUR … projekt s vedoucím partnerem

Společné financování je splněno za předpokladu, že podíl partnera/rů z druhého státu je ve výši min. 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu

Zakres finansowy dofinansowania z EFRR

Priorytet 2

  • 2 000 – 40 000 EUR … projekt samodzielny
  • 4 000 – 80 000 EUR … projekt z partnerem wiodącym

Priorytet 4

  • 1 200 – 30 000 EUR … projekt samodzielny
  • 2 400 – 60 000 EUR … projekt z partnerem wiodącym

Wspólne finansowanie uważane jest za spełnione przy założeniu, że udział partnera/-ów z drugiego kraju wynosi co najmniej 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.  

Výše dotace EFRR

Financování z EFRR: 80%

Z vlastních zdrojů: 20%*

* U polských příjemců malých projektů – spolufinancování ze státního rozpočtu je možné až do výše 10 % vlastních zdrojů (týká se pouze nevládních organizací, sdružení územních samosprávných celků a evropských seskupení územní spolupráce)

Montaż finansowy:

Dofinansowanie z EFRR: 80%

Wkład własny: 20%*

*Dla polskich wnioskodawców – możliwe jest współfinansowanie z budżetu państwa w wysokości do 10% wkładu własnego (tylko dla organizacji pozarządowych, związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej)

Financování malých projektů

  • Zálohové ani průběžné financování malých projektů není umožněno
  • Předfinancování malých projektů je z vlastních zdrojů žadatele
  • Financování v EUR – kurzové riziko nese žadatel
  • Zavedení zjednodušených metod vykazování by však mělo zásadně urychlit závěrečnou kontrolu malých projektů a tím i celý proces proplácení dotace

Finansowanie małych projektów

  • Nie ma możliwości zaliczkowego lub bieżącego finansowania projektów
  • Prefinansowanie małych projektów odbywa się ze środków własnych wnioskodawcy
  • Finansowanie w EUR – ryzyko kursowe ponosi wnioskodawca
  • Wprowadzenie uproszczonych metod raportowania powinno jednak znacznie przyspieszyć końcową kontrolę małych projektów, a tym samym cały proces zwrotu dotacji

Typy malých projektů

  • Společný projekt s principem vedoucího partnera (dříve projekt typu A) – předkládána společná žádost a projekt je realizován společně, je umožněna účast partnerů z jiného euroregionu (projekt se řídí pravidly FMP dle Vedoucího partnera)

  • Samostatný projekt (dříve projekt typu C) – malý projekt bez finanční účasti zahraničního partnera, partner se účastní přípravy a realizace projektu, zapojen je společný personál

Typy małych projektów

  • Projekt wspólny z zasadą partnera wiodącego (dawniej projekt typu A) – składany jest wspólny wniosek i projekt jest realizowany wspólnie, dopuszczalny jest udział partnerów z innego euroregionu (projekt podlega zasadom FMP zgodnie z Partnerem Wiodącym)

  • Projekt samodzielny (dawniej projekt typu C) – mały projekt bez udziału finansowego partnera zagranicznego, partner z drugiej strony granicy uczestniczy w przygotowaniu i realizacji projektu, zaangażowany jest wspólny personel

Způsobilé aktivity v rámci Priority 2 – priorita řízená českým sekretariátem Euroregionu Praděd

Priorita je zaměřena na podporu v oblasti kultury a cestovního ruchu, jejímž cílem je udržitelným způsobem zlepšit využití potenciálu cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj pohraničí.

Podporované aktivity:

  • Podpora vzniku nových, resp. rozvoj stávajících prvků cestovního ruchu

Podporovány jsou takové prvky cestovního ruchu, jejichž cílem je rozšířit, příp. propojit stávající nabídku turistických produktů v daném regionu. Financovány mohou být následující aktivity:

    • oprava, revitalizace a / nebo zpřístupnění hmotných památek
    • podpora rozvoje muzeí a expozic
    • rozvoj sítě cyklostezek / cyklotras / singltreků
    • rozvoj sítě vodáckých tras, pěších tras, hipostezek, apod.
    • veřejná turistická infrastruktura
    • Rozvoj a propagaci nehmotného kulturního dědictví

Cílem těchto opatření je podpořit projekty a investice, které doplní nabídku cestovního ruchu v dané přeshraniční lokalitě tak, že bude tvořit jednotný a komplexní produkt cestovního ruchu.

S ohledem na cíl rozvíjet cestovní ruch trvale udržitelným způsobem bude program u prvků cestovního ruchu podporovat taková eco-inovativní řešení, která přispějí k minimalizaci dopadu na klima. Může jít např. o podporu energeticky úsporných řešení či využití obnovitelných zdrojů energie v rámci budované infrastruktury cestovního ruchu. Příkladem může být např. infocentrum s instalovanými obnovitelnými zdroji energie (např. solární panely), nasvícení památek úspornými zdroji osvětlení, instalace zelených střech na budovách apod. Kde to bude možné, bude program podporovat využití recyklovaných materiálů.

 

  • Propojování a vytváření produktů cestovního ruchu a jejich propagace

Podporovány jsou takové aktivity, které pomohou upevnit povědomí potenciálních návštěvníků o česko-polském pohraničí jako společném turistickém regionu.

Financovány mohou být následující aktivity:

    • Spolupráce českých a polských odborných institucí pečujících o přírodní a kulturní dědictví;
    • Rozvoj společné nabídky produktů aktivního a poznávacího turismu a jejich propagace
    • Využití nových informačních a komunikačních technologií při propagaci společného přírodního a kulturního dědictví 
  • Podpora doprovodných aktivit souvisejících s rozvojem cestovního ruchu

V rámci této aktivity budou podporovány projekty zaměřené na vzdělávání v oblasti cestovního ruchu.

Dále jsou podporovány aktivity zlepšující kvalitu poskytovaných služeb a zvyšující turistickou atraktivitu česko-polského území jako významného turistického regionu.

Financovány mohou být tyto aktivity:

    • monitoring návštěvnosti
    • jazykové a odborné vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu
    • výměnné stáže pracovníků v cestovním ruchu

Způsobilí příjemci:

    • orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení
    • organizace, subjekty, jednotky zřizované a zakládané orgány veřejné správy
    • nestátní neziskové organizace
    • Evropské seskupení pro územní spolupráci
    • církve a náboženské spolky
    • asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu, vč. destinačních společnosti
    • vzdělávací instituce včetně vysokých škol
    • hospodářské komory

Hlavní cílové skupiny:

    • obyvatelé české i polské strany Euroregionu Praděd, resp. celého podporovaného území;
    • turisté a návštěvníci tohoto regionu;
    • zástupci členských měst a obcí podporovaného území, kteří mají na jeho rozvoj významný vliv;
    • místní aktéři působící v oblasti cestovního ruchu
    • pracovníci informačních center, samospráv, destinačních společnost atd.

Działania kwalifikowalne w ramach Priorytetu 2 – Priorytet zarządzany przez czeski Sekretariat Euroregionu Pradziad

Priorytet ukierunkowany jest na wsparcie w zakresie kultury i turystyki, którego celem jest trwała poprawa wykorzystania potencjału turystyki dla rozwoju gospodarczego obszarów przygranicznych.

Wspierane typy działań:

  • Wsparcie przy tworzeniu nowych lub rozwój istniejących elementów turystyki

ne są elementy turystyki, których celem jest rozwój lub łączenie istniejącej oferty produktów turystycznych w danym regionie.

Dofinansowanie będą mogły otrzymać następujące działania:

    • remonty, rewitalizacja i/lub udostępnienie zabytków materialnych
    • wsparcie rozwoju muzeów i wystaw
    • rozwój sieci ścieżek rowerowych/tras rowerowych/single tracków
    • rozwój sieci szlaków wodnych, pieszych i jeździeckich itp.
    • Wspieranie publicznej infrastruktury turystycznej
    • Rozwój i promocja niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Celem tych działań jest wsparcie projektów i inwestycji, które uzupełniają ofertę turystyczną w danej lokalizacji transgranicznej tak, aby tworzyła ona jednolity i kompleksowy produkt turystyczny.

Uwzględniając zdefiniowany cel, program będzie wspierał ekoinnowacyjne rozwiązania, które przyczyniają się do minimalizacji wpływu na klimat. Może to być np. wsparcie rozwiązań energooszczędnych czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ramach budowanej infrastruktury turystycznej. Przykładem może być np. centrum informacyjne z zainstalowanymi odnawialnymi źródłami energii (np. panele słoneczne), oświetlenie zabytków energooszczędnymi źródłami oświetlenia, montaż zielonych dachów na budynkach itp. Tam, gdzie to możliwe, program będzie zachęcał do korzystania z materiałów pochodzących z recyklingu.

 

  • Łączenie i tworzenie produktów turystycznych oraz ich promocja

Wspierane są takie działania, które pomogą wzmocnić wiedzę odwiedzających o pograniczu czesko-polskim i kształtować postrzeganie go jako wspólny region turystyczny.

Dofinansowanie  będą mogły otrzymać następujące działania:

    • Współpraca czeskich i polskich instytucji branżowych dbających o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe,
    • Rozwój wspólnej oferty produktów w ramach turystyki aktywnej i poznawczej oraz ich promocja,
    • Wykorzystanie nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych w promocji wspólnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,

 Wsparcie działań towarzyszących związanych z rozwojem turystyki

W ramach tego działania wspierane będą projekty mające na celu edukację w zakresie turystyki

Dalej są wspierane działania przyczyniające się do podniesienia jakości świadczonych usług i zwiększenia atrakcyjności turystycznej czesko-polskiego obszaru jako ważnego regionu turystycznego.

Dofinansowanie będą mogły otrzymać następujące działania:

    • monitorowanie liczby odwiedzin
    • szkolenia językowe i specjalistyczne szkolenia zawodowe pracowników w całym szeroko rozumianym sektorze turystycznym
    • wymienne staże pracowników w całym szeroko rozumianym sektorze turystycznym

Kwalifikowalni beneficjenci:

    • władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia
    • organizacje, podmioty, jednostki utworzone przez władze publiczne
    • organizacje pozarządowe
    • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
    • kościoły i związki wyznaniowe
    • stowarzyszenia i związki działające w obszarze turystyki (włącznie z organizacjami zarządzającymi turystyką/markami turystycznymi)
    • instytucje edukacyjne, w tym uczelnie wyższe
    • izby gospodarcze

 Główne grupy docelowe:

    • mieszkańcy czeskiej i polskiej strony Euroregionu Pradziad, czyli całego obszaru wsparcia;
    • turyści i osoby odwiedzające region;
    • przedstawiciele miast i gmin członkowskich na obszarze wsparcia, którzy mają istotny wpływ na jego rozwój;
    • lokalni aktorzy działający aktywnie w branży turystycznej
    • pracownicy informacji turystycznej, samorządów lokalnych, jednostek zarządzających destynacjami turystycznymi itp.
img_interreg_czpl

Cílem FMP v oblasti kultury a cestovního ruchu je udržitelným způsobem zlepšit využití potenciálu cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj území FMP Praděd.

Dílčí cíle FMP ER Praděd:

  1. vznik nových turistických produktů nebo jejich provázání s již stávajícími s cílem posílení mimosezóny,
  2. zviditelnění méně navštěvovaných míst, oslovení zahraničních návštěvníků;
  3. zlepšení stavu infrastruktury cestovního ruchu (parkoviště, odpočívadla, toalety, mobiliář apod.);
  4. vybudování nových či obnova a propojení stávajících cyklotras a pěších tras
  5. zintenzivnění společných propagačních aktivit v cestovním ruchu;
  6. zvýšení úrovně spolupráce mezi aktéry v oblasti cestovního ruchu a lepší koordinování jejich činnosti;

Každý projekt, realizovaný v rámci Fondu malých projektů, musí povinně naplňovat alespoň jeden z výše uvedených dílčích cílů. V opačném případě nebude projekt podpořen k financování.

FMP se zaměří na zatraktivnění turistické nabídky propojováním již existujících produktů cestovního ruchu nebo vznikem nových přeshraničních produktů. Opatření cílí na prodloužení turistické sezony a přivedení návštěvníků i do méně exponovaných lokalit s přihlédnutím k jejich turistické kapacitě, čímž napomohou k rovnoměrnějšímu rozprostření návštěvníků v území a v průběhu roku a ke snížení zátěže způsobované overturismem u turisticky exponovaných lokalit.

Celem FMP w zakresie kultury i turystyki jest osiągnięcie w sposób zrównoważony lepszego wykorzystania potencjału turystycznego dla rozwoju gospodarczego pogranicza.

Cele szczegółowe FMP ER Pradziad:

  1. tworzenie nowych produktów turystycznych lub łączenie ich z istniejącymi w celu wzmocnienia poza sezonem,
  2. uczynienie mniej odwiedzanych miejsc bardziej widocznymi, dotarcie do zagranicznych turystów;
  3. poprawa stanu infrastruktury turystycznej (parkingi, miejsca odpoczynku, toalety, meble itp.);
  4. budowanie nowych lub odnawianie i łączenie istniejących szlaków rowerowych i pieszych
  5. zintensyfikowanie wspólnych działań w zakresie promocji turystyki;
  6. zwiększenie poziomu współpracy między podmiotami turystycznymi i lepsza koordynacja ich działań;

Każdy projekt realizowany w ramach Funduszu Małych Projektów musi spełniać co najmniej jeden z powyższych celów cząstkowych. W przeciwnym razie projekt nie otrzyma wsparcia finansowego.

FMP bedzie sie koncentrowal na uatrakcyjnianiu oferty turystycznej poprzez łączenie istniejących już produktów turystycznych lub tworzenie nowych produktów transgranicznych. Działania te mają na celu przedłużenie sezonu turystycznego i przyciągnięcie turystów do miejsc mniej obciążonych ruchem turystycznym, z uwzględnieniem potencjału turystycznego tych miejsc, co pomoże w bardziej równomiernym rozprowadzeniu gości na danym obszarze oraz w ciągu roku, przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia ruchem turystycznym tych miejsc, w których obecnie występuje już zjawisko tzw. Overturismu.

Každý malý projekt v PO2 musí zvolit nejméně jeden indikátor výstupu:

  • RCO77 Počet podpořených kulturních a turistických míst
  • RCO58 Podpořená specializovaná cyklistická infrastruktura
  • 762012 Délka vybudovaných cyklotras, vodáckých tras, hipostezek a pěších stezek
  • RCO87 Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce
  • RCO85 Účast na společných programech odborné přípravy

Każdy mały projekt w Priorytecie 2 musi mieć wybrany co najmniej jeden wskaźnik produktu:

 

  • RCO77 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem
  • RCO58 Wspierana infrastruktura rowerowa
  • 762012 Długość wybudowanych tras rowerowych, szlaków wodnych, szlaków konnych i turystycznych
  • RCO87 Organizacje współpracujące ponad granicami
  • RCO85 Uczestnictwo we wspólnych programach szkoleniowych

Každý malý projekt v PO2 musí zvolit nejméně jeden indikátor výsledku:

  • 910061 Počet osob se zvýšeným povědomím o podpořených turistických produktech
  • RCR77 Návštěvníci podpořených kulturních a turistických míst
  • RCR84 Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce po dokončení projektu
  • RCR81 Společné programy odborné přípravy

Każdy mały projekt w Priorytecie 2 musi mieć wybrany co najmniej jeden wskaźnik rezultatu:

 

  • 910061 Liczba osób o zwiększonej świadomości wspieranych produktów turystycznych
  • RCR77 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem
  • RCR84 Organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu
  • RCR81 Liczba osób kończących wspólne programy szkoleniowe

Realizace a vyúčtování malých projektů

 

Podle čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) 2021/1059 (INTERREG) musí malé projekty v rámci FMP využívat zjednodušené metody vykazování.

 

NÁVRH ROZPOČTU (DRAFT BUDGET)

  • Metoda návrhu rozpočtu je využívána u těchto typů projektů:
  • malé projekty zaměřené na drobnou infrastrukturu v rámci priority 2
  • ostatní malé projekty
  • V případě metody návrhu rozpočtu (draft budget) jsou v rozpočtu navrženy náklady jednotlivých kategorií nákladů.
  • V rámci podání žádosti malého projektu ve FMP žadatel předloží detailní návrh rozpočtu rozdělený na zapojené partnery projektu.
  • Návrh rozpočtu je kontrolován v rámci kontroly přijatelnosti Správcem FMP.
  • Náklady uvedené v rozpočtu musí odpovídat zásadě hospodárnosti, účelnosti a ekonomické efektivnosti.
  • Rozpočet bude kontrolován z hlediska výše jednotlivých výdajů (jednotkových cen), z hlediska struktury výdajů a z hlediska požadovaného množství jednotlivých služeb a vybavení.
  • V případě pozitivní kontroly ze strany Správce FMP je žádost včetně rozpočtu předložena Euroregionálnímu řídicímu výboru v rámci schvalování projektu. Pokud Euroregionální řídicí výbor projekt schválí, z návrhu rozpočtu se stává jednorázová částka (lump sum).
  • Vyúčtování na základě skutečných nákladů se v tomto případě neprovádí.
  • Schválený návrh rozpočtu bude vyplacen jako jedna jednorázová částka (lump sum).
  • Ke každé jednorázové částce musí být jasně definován výstup. Na základě ověření výstupu bude Správcem vyplacena schválená jednorázová částka. Jednorázová částka je vyplacena pouze tehdy, pokud byl výstup malého projektu nebo jeho části zcela splněn.

Realizacja i rozliczanie małych projektów

Zgodnie z art. 25 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2021/1059 (Interreg) małe projekty w ramach FMP muszą stosować uproszczone metody rozliczania.

Projekt budżetu (Draft budget)

  • Metoda projektu budżetu jest stosowana w przypadku następujących typów projektów:
  • małe projekty skupiające się na małej infrastrukturze w ramach priorytetu 2
  • pozostałe małe projekty
  • W przypadku metody projektu budżetu (draft budget) budżet obejmuje proponowane koszty poszczególnych kategorii wydatków.
  • Składając wniosek o dofinansowanie małego projektu w ramach FMP, wnioskodawca składa szczegółowy projekt budżetu, w podziale na zaangażowanych partnerów.
  • Projekt budżetu jest sprawdzany w ramach kontroli kwalifikowalności przez Zarządzającego FMP
  • Koszty uwzględnione w budżecie muszą być zgodne z zasadą gospodarności, celowości i efektywności ekonomicznej.
  • Budżet zostanie sprawdzony pod kątem wysokości poszczególnych wydatków (ceny jednostkowe), pod względem struktury wydatków oraz wymaganej ilości poszczególnych usług i wyposażenia
  • W przypadku pozytywnego wyniku kontroli przeprowadzonej przez Zarządzającego FMP, wniosek wraz budżetem jest składany na Euroregionalny Komitet Sterujący. Jeśli projekt ostanie zatwierdzony przez Euroregionalny Komitet Sterujący, budżet staje się on kwotą ryczałtową (lump sum).
  • W tym przypadku rozliczenia nie dokonuje się na podstawie faktycznie poniesionych kosztów.
  • Zatwierdzony projekt budżetu zostanie wypłacony jako jedna kwota ryczałtowa lub, w przypadku kilku części małego projektu, jako kilka kwot ryczałtowych (lump sum).
  • Każda kwota ryczałtowa musi mieć jasno zdefiniowany produkt. Po weryfikacji produktu Zarządzający dokona wypłaty zatwierdzonej kwoty ryczałtowej. Kwota ryczałtowa jest wypłacana tylko wtedy, gdy produkt małego projektu lub jego części został w pełni zrealizowany.

Malé projekty zaměřené na drobnou infrastrukturu v rámci priority 2

  • V případě malých investičních projektů žadatel předkládá stavební rozpočet v podrobném rozčlenění a nacenění dle ceníkových soustav.

  • Žadatel dokládá položkový rozpočet stavebních prací vypracovaný na základě ocenění výkazu výměr ve formátu PDF a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování.

  • Rozpočet stavebních prací je nutné členit na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo funkční celky, případně jiné obdobné části.

  • Kontrolu návrhu rozpočtu v rámci kontroly přijatelnosti provádí odborní experti/stavaři se zkušenostmi a dostatečnou odborností v oblasti stavebních výdajů. Při kontrole rozpočtu je nutné ověření nejen výše jednotlivých položek, ale i jejich množství a celkové skladby rozpočtu (tj. toho, zda v rozpočtu nejsou zahrnuty položky, které nejsou nezbytné).

  • Pokud rozpočet projektu obsahuje ještě další náklady (kromě stavebních), bude také použita metoda návrhu rozpočtu. A platí, že v případě, kdy je výše nákladu vyšší než 1 000 EUR, provede žadatel vždy průzkum trhu a doloží alespoň 3 srovnatelné nabídky.

  • Žadatel se může rozhodnout, že paušál na personální náklady nárokovat nebude.

Małe projekty skupiające się na małej infrastrukturze w ramach priorytetu 2

  • W przypadku małych projektów inwestycyjnych wnioskodawca składa kosztorys robót budowlanych w szczegółowym podziale i z wyceną dokonaną na podstawie baz cenowych.

  • Wnioskodawca przedstawia kosztorys robót budowlanych opracowany na podstawie wyceny przedmiaru robót w formacie PDF oraz w formie elektronicznego zestawienia z oprogramowania do budżetowania.

  • Budżet robót budowlanych będzie należało podzielić na obiekty budowlane lub częściowe jednostki budowlane lub funkcjonalne, lub inne podobne części.

  • Kontrolę projektu budżetu pod względem kwalifikowalności przeprowadzają profesjonalni eksperci/ budowlańcy posiadający doświadczenie i wystarczającą wiedzę na temat wydatków budowlanych. Podczas kontroli budżetu należy sprawdzić nie tylko wysokość wszystkich pozycji, ale także ich ilość oraz poszczególne elementy budżetu (tj. czy w budżecie nie ma pozycji, które nie są niezbędne).

  • Jeżeli budżet projektu obejmuje inne koszty (oprócz kosztów budowlanych), zostanie również zastosowana metoda projekt budżetu (draft budget). Obowiązuje zasada, jeżeli wartość kosztu przekroczy wartość 1 000 EUR, wnioskodawca każdorazowo przeprowadzi rozeznanie rynku i przedstawi co najmniej 3 porównywalne oferty.

  • Wnioskodawca może podjąć decyzję o nie ubieganiu się o ryczałt na koszty personelu.

Ostatní malé projekty

  • V rámci FMP mohou být realizovány i další malé projekty, pokud takové projekty budou zapadat do zaměření a cílů daného FMP. V případě priority 2 se může jednat např. o marketing v cestovním ruchu.
  • I u těchto typů malých projektů je využívána metoda návrhu rozpočtu.
  • Žadatel připraví položkový rozpočet pro dvě kategorie nákladů:
    • externí služby
    • vybavení
  • Ostatní kategorie nákladů se stanoví formou paušálů z těchto dvou kontrolovaných kategorií

  • 20% personální náklady, z toho:
    • 15% administrativní náklady
    • 15% cestovné
  • Při kontrole návrhu rozpočtů tohoto typu malých projektů bude Správce pro posouzení adekvátnosti nákladů externích služeb a vybavení využívat Katalog cen – mediány.

  • V případě, že žadatel v návrhu rozpočtu překročí medián pro daný náklad v Katalogu cen, Správce si vyžádá zdůvodnění. Pokud je zdůvodnění žadatele smysluplné, může být vyšší náklad Správcem uznán. V případě, že náklad není v Katalogu cen, musí žadatel výši nákladu odůvodnit.

  • V případě, že je výše nákladu vyšší než 1 000 EUR, provede žadatel vždy průzkum trhu a doloží alespoň 3 srovnatelné nabídky. Předmětem kontroly ze strany Správce v tomto případě není pouze výsledná cena, ale i způsob provedení průzkumu trhu, aby Správce získal ujištění, že předmět plnění byl vymezen dostatečně podrobně a srozumitelně a odpovídá potřebám projektu a jeho cílům.

Pozostałe małe projekty

  •  W ramach FMP mogą być realizowane także inne małe projektu, które ze względu na swój charakter mieszczą się w zakresie i celach danego FMP. W przypadku priorytetu 2 może to dotyczyć np. marketingu turystycznego.
  • Do tego typu małych projektów stosuje się również metodę projektu budżetu 
  • Wnioskodawca przygotowuje szczegółowy budżet dla dwóch pozycji budżetowych dla dwóch kategorii kosztów:
    • mianowicie usług zewnętrznych
    • wyposażenia
  • Pozostałe kategorie kosztów ustalone będą w formie ryczałtów z tych dwóch sprawdzonych kategorii 

  • 20% kosztów personelu, a następnie z kosztów personelu:
    • 15% koszty administracyjne
    • 15% koszty podróży
  • Podczas kontroli projektu budżetu dla tego typu małych projektów Zarządzający w celu oceny adekwatności kosztów usług zewnętrznych i wyposażenia będzie korzystał z Katalogu cen.
  • W przypadku, gdy proponowany przez wnioskodawcę budżet przekracza medianę dla danego kosztu w Katalogu Cenowym, Zarządzający zażąda uzasadnienia. Jeśli uzasadnienie wnioskodawcy jest rozsądne, wyższy koszt może zostać zaakceptowany przez Zarządzającego.Jeżeli koszt nie znajduje się w Katalogu cen, wnioskodawca musi uzasadnić jego wysokość.
  • Jeżeli koszt przekracza wartość 1 000 EUR, wnioskodawca każdorazowo przeprowadzi rozpoznanie rynku i przedstawi co najmniej 3 porównywalne oferty. Przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez Zarządzającego w tym przypadku jest nie tylko ostateczna cena, ale również sposób przeprowadzenia rozeznania rynku, tak aby Zarządzający miał pewność, że przedmiot świadczenia został określony wystarczająco szczegółowo i zrozumiale oraz odpowiada potrzebom projektu i jego celom.