Dokumenty ke stažení k programu Interreg V-A

Program Interreg V-A Česká republika – Polsko (dále Program) navazuje na předchozí programy (CBC Phare, Program Iniciativy Společenství Interreg III-A v letech 2004 – 2006 a Operační program přeshraniční spolupráce pro období 2007 – 2013). Program se bude i nadále zaměřovat na podporu spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou.

Žadatel

 

Subjekt, který může předložit žádost o dotaci na mikroprojekt v rámci Fondu mikroprojektů ERP

Příjemce

 

Subjekt, kterému byla ze strany EŘV schválena žádost o dotaci na mikroprojekt

Termíny

 

Termíny předkládání žádostí a termíny zasedání Euroregionálního řídícího výboru

Publicita/Propagace

 

Partneři jsou povinni dostatečně propagovat zapojení evropských prostředků do realizace projektu.

O programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Program Interreg V-A Česká republika – Polsko (dále Program) navazuje na předchozí programy (CBC Phare, Program Iniciativy Společenství Interreg III-A v letech 2004 – 2006 a Operační program přeshraniční spolupráce pro období 2007 – 2013). Program se bude i nadále zaměřovat na podporu spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou.

Řídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Odbor evropské územní spolupráce. Součinnost Řídícímu orgánu při zajišťování jeho funkcí na území Polské republiky plní Národní orgán, kterým je Ministerstvo infrastruktury a rozvoje Polské republiky, Odbor územní spolupráce.

Řídící orgán ve shodě s Národním orgánem zřídil Společný sekretariát, který kromě dalších funkcí poskytuje informace o Programu a konzultace žadatelům a projektovým partnerům, zajišťuje úkony spojené s administrací projektových záměrů, připravuje rozhodnutí o poskytnutí dotace a administruje změny v projektech. Funkci Společného sekretariátu pro Program plní Centrum pro regionální rozvoj České republiky. Do implementace Programu jsou zapojené regionální subjekty, (příslušné krajské a maršálkovské úřady) a instituce podílející se na výkonu kontroly.

czpl_male_logo

Územní vymezení Programu

Programové území ležící v česko-polském pohraničí je tvořeno 5 českými kraji: Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský a 6 polskými podregiony: Bielski a Rybnicki (Slezské vojvodství), Jeleniogórski a Wałbrzyski (Dolnoslezské vojvodství), Nyski a Opolski (Opolské vojvodství). Do řešeného území na polské straně dále spadá okres Strzeliński (podregion Wrocławski v Dolnoslezském vojvodství) a okres Pszczyński (podregion Tyski ve Slezském vojvodství).

Priority programu

 

Prioritní osa 1: Společné řízení rizik

Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Prioritní osa 3: Vzdělání a kvalifikace

Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit

Prioritní osa 5: Technická pomoc

Finanční zdroje Programu

Národní alokace:                                      Výše alokace

Česká strana:                                        91 221 710 EUR

Polská strana:                                       135 000 000 EUR

Celkem:                                                  226 221 710 EUR

Příprava projektu

Případným zájemcům o předložení projektu v rámci tohoto Programu doporučujeme seznámit se především s návrhem operačního programu (http://cz.cz-pl.eu/). Zde je možné získat základní informace o tom, které priority jsou Programem podporovány. Již v této chvíli zájemci také mohou začít s přípravami projektu: s hledáním vhodného přeshraničního partnera, zajišťováním podmínek principu Lead partnera, s přípravou projektové dokumentace.