Interreg Česko-Polsko 2021-2027

Program Interreg Česko-Polsko 2021-2027

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko bude nadále pokračovat i v dalším programovém období v letech 2021-2027, přičemž bude navazovat na stávající program Interreg V-A Česká republika – Polsko. Název programu pro období 2021-2027 je „INTERREG Česko – Polsko“.

Program je zaměřen na regionální a místní projekty s přeshraničním významem, u kterých bude opět kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady. K financování budou vybírány pouze takové projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na české a polské příhraničí.

Podpora z programu je směřována zejména veřejnoprávním institucím a neziskovým organizacím. Každý partner projektu vždy musí mít min. jednoho projektového partnera se sídlem na druhé straně hranice.

Opatření financované z programu musí mít vždy přeshraniční dopad, tzn. že jejich dopad musí být po obou stranách česko-polské hranice.

Evropská komise schválila 4. října 2022 Program Interreg Česko-Polsko 2021-2027 (CCI 2021TC16RFCB024). Prováděcí rozhodnutí Komise č. C(2022)7169

Programový dokument – Program Interreg Česko – Polsko 2021-2027Prezentace ze školení Interreg CZ-PL 2021-2027Přeshraniční partnerství

Fond malých projektů v období 2021-2027

V nařízení je zakotvena realizace Fondu malých projektů, proto i v novém období budou Fondy součástí přeshraničních programů. Administrativa a finanční řízení Fondu malých projektů v programovém období 2021-2027 bude podstatně jednodušší, jelikož z nařízení vyplývá povinnost uplatnění zjednodušených možností vykazování, a to u všech menších projektů s hodnotou do 100.000 EUR. Mezi zjednodušené varianty vykazování nákladů se řadí použití jednotkových nákladů (tzv. unit costs), paušálních částek (tzv. lump sums) a paušálních sazeb (tzv. flat rates), případně kombinace všech těchto třech typů.

Fond malých projektů bude v novém období podporovat rozvoj cestovního ruchu (priorita 2) a dále měkké aktivity určené pro spolupráci institucí a obyvatel (tzv. priorita 4).

Věříme, že oblíbený nástroj Fond malých projektů bude nadále v budoucím programovém období 2021-2027 umožňovat žadatelům organizaci kulturních akcí, studentských výměn, soutěží pro mládež a obdobných aktivit zaměřených na podporu místních partnerství. Zároveň bude v tomto budoucím období nadále pokračovat velice oblíbená podpora cestovního ruchu v česko-polském příhraničí. Pozitivní zprávou je, že u všech typů aktivit bude navíc výrazně zjednodušena administrativa.

Priorita 2

„Cestovní ruch“ – posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích

Priorita 4

„Spolupráce institucí a obyvatel“ – budování vzájemné důvěry, zejména podporou akcí people to people

Alokace pro malé projekty

Euroregion Praděd    Alokace v EUR
Prioritní osa 2            2 845 600 
Prioritní osa 4            3 440 000 
Celkem                      6 285 600

Finanční rozsah dotace EFRR

Priorita 2
     2.000 – 40.000 EUR u samostatného projektu
     4.000 – 80.000 EUR u projektu s principem vedoucího partnera

Priorita 4
     1.000 – 30.000 EUR u samostatného projektu
     2.000 – 60.000 EUR u projektu s principem vedoucího partnera

U projektů s vedoucím partnerem nebude stanoveno rozdělení poměru financování mezi partnery

Financování

Zálohové ani průběžné financování malých projektů nebude ani v novém programovém období umožněno.

Předfinancování malých projektů bude i nadále z vlastních zdrojů žadatele.

Zavedení zjednodušených metod vykazování by však mělo zásadně urychlit závěrečnou kontrolu malých projektů, a tím i celý proces proplácení dotace.

Výše dotace EFRR

Spolufinancování max. 80% dotace z EFRR
Pro české žadatele – 20% z vlastních zdrojů

Pro polské žadatele – spolufinancování ze státního rozpočtu do výše 10% CZV (pro nevládní organizace a sdružení územních samosprávných celků)

Typy malých projektů

Malé projekty typu A (společný projekt s principem vedoucího partnera) – nadále budou podporovány, nově bude umožněno realizovat i s partnery z jiných euroregionů

Malé projekty typu B (partnerský projekt – dvě projektové žádosti, každá předložená žadatelem na svojí straně hranice) – již nebudou v novém období umožněny

Malé projekty typu C (samostatný projekt) – i nadále budou podporovány

Zavedení zjednodušených metod vykazování

Administrativa a finanční řízení Fondu malých projektů v programovém období 2021-2027 bude podstatně jednodušší, jelikož z předpisů EU povinně vyplývá využití a uplatnění zjednodušených metod vykazování u všech menších projektů s hodnotou do 100.000 EUR

Určitá forma zjednodušení tak bude aplikována u všech malých projektů

Zjednodušené vykazování má za cíl maximální možnou mírou usnadnit jak přípravu projektové žádosti, tak následné závěrečné vyúčtování malých projektů

V rámci závěrečného vyúčtování tak již ve většině případů nebudou dokládány a kontrolovány konkrétní účetní doklady

V průběhu realizace projektu bude Správcem ověřováno, že je projekt realizován podle schválené projektové žádosti – kontroly na místě

V průběhu kontroly vyúčtování po ukončení realizace projektu bude Správcem ověřováno, že byl projekt realizován podle schválené projektové žádosti – doložení podrobné závěrečné zprávy a dalších podpůrných dokumentů, prezenčních listin, fotodokumentace apod.