Program Interreg Česko-Polsko

2021-2027

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko bude nadále pokračovat i v dalším programovém období v letech 2021-2027, přičemž bude navazovat na stávající program Interreg V-A Česká republika – Polsko. Název programu pro období 2021-2027 je „INTERREG Česko – Polsko“.

Program je zaměřen na regionální a místní projekty s přeshraničním významem, u kterých bude opět kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady. K financování budou vybírány pouze takové projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na české a polské příhraničí.

Podpora z programu je směřována zejména veřejnoprávním institucím
a neziskovým organizacím. Každý partner projektu vždy musí mít min. jednoho projektového partnera se sídlem na druhé straně hranice.

Opatření financované z programu musí mít vždy přeshraniční dopad, tzn. že jejich dopad musí být po obou stranách česko-polské hranice.

Evropská komise schválila 4. října 2022 Program Interreg Česko-Polsko 2021-2027 (CCI 2021TC16RFCB024). Prováděcí rozhodnutí Komise č. C(2022)7169

img_interreg_new