Ve středu 27.3.2024 byl ukončen první příjem projektů Fondu malých projektů Euroregionu Praděd – Priorita 2. V prvním kole bylo předloženo 11 projektových žádostí s celkovou požadovanou dotací přes 500 tis. EUR. Projekty budou nyní podrobeny kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí, následně předány k posouzení nezávislým expertům. Zasedání Euroregionálního řídícího výboru, který rozhodne o jejich schválení, je naplánováno na červen 2024.  Na tomto zasedání budou rovněž stanoveny podmínky další výzvy k předkládání projektů.

W środę 27.03.2024 r. zakończył się pierwszy nabór projektów w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pradziad – Priorytet 2. W pierwszej turze wpłynęło 11 wniosków projektowych o łącznej wartość przekraczającej 500 tys euro. Projekty zostaną teraz sprawdzone pod kątem kwalifikowalności i formalności, a następnie zostaną przekazane do oceny niezależnym ekspertom. Posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego, który podejmie decyzję o ich zatwierdzeniu, zaplanowano na czerwiec 2024 r. Podczas obrad EKS zostaną również ustalone warunki kolejnego naboru projektów.