Fond mikroprojektů

Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd

Specifickým nástrojem pro podporu projektů lokálního významu vykazujících přeshraniční dopad je Fond mikroprojektů (Fond). Je součástí programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko. Hlavním cílem Fondu je rozvíjet a podporovat spolupráci mezi komunitami na obou stranách hranice, se zaměřením na společné zlepšování kulturních, sociálních a ekonomických vztahů. Fond představuje pružný nástroj pro realizaci nejmenších projektů programu. Zaměřuje se jak na neinvestiční, tak na drobné investiční projekty.

Fond umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší dotace z ERDF od 2
tisíc EUR. Maximální výše dotace mikroprojektu je stanovena rozdílně s ohledem na jeho zařazení do příslušné prioritní osy a typu mikroprojektu (mikroprojekt s vedoucím partnerem – typ projektu A, partnerský (komplementární) mikroprojekt – typ projektu B a samostatně realizovaný mikroprojekt – typ projektu C) ). V rámci prioritní osy 4 a je možná podpora do 20 tisíc EUR u projektů typu B a C a 40 tisíc EUR u projektů typu A. V rámci prioritní osy 2 je možná podpora do 30 tisíc EUR u projektů typu B a C a 60 tisíc EUR u projektů typu A. Celkové náklady mikroprojektu mohou být maximálně do výše dvojnásobku stanovené podpory.

Dokumentace fondu

ŽadatelPříjemce

Finanční zdroje pro Fond mikroprojektů

Na základě stanoveného podílu národních částí a dohody zástupců euroregionu Praděd/Pradziad jsou tyto finanční prostředky dále rozděleny takto:

česká strana

polská strana

Územní vymezení Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd

Stejně jako v programu OPPS ČR-PR v období 2007-2013 je Fond Euroregionu Praděd vymezen na české straně okresy Jeseník (s výjimkou katastru obce Bílá Voda), Bruntál, Olomouc, Prostějov a Přerov, na polské straně pak powiaty (okresy) brzeski(śląski), kędziersko – kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki, město Opole

Vhodný žadatel musí mít právní subjektivitu a sídlo ve vymezeném území Správce.

Místem realizace mikroprojektů je celé podporované území České a Polské republiky s tím, že výstupy mikroprojektů musí mít pro podporované území jasný přínos.