Správná praxe při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie

interreg20142020
Registrační číslo projektu

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002852

Vedoucí partner

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Partner projektu

Euroregion Praděd

Gmina Głuchołazy

Gmina Nysa
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Město Jeseník
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

Harmonogram

1. 7. 2021 – 31. 3. 2023

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvořit komunikační platformu (prostřednictvím společných workshopů) na které bude probíhat výměna zkušeností se zvládáním pandemie v jednotlivých oblastech výkonu veřejné správy, kterou zajišťují partneři projektu. Workshopů se budou účastnit jak partneři projektu, tak zástupci dalších organizací (obce, bezpečnostní složky) působící v příhraničí. Projekt bude řešit i možnou implementaci nových technologií a postupů, které by měly přispět ke zvýšení připravenosti a schopnosti partnerů projektu zajišťovat své úkoly vůči obyvatelům a návštěvníkům příhraničí. Každý partner bude testovat určitou oblast technologií a s výsledky seznamovat další partnery v rámci prezentačních dnů. Na základě komunikační platformy (workshopů) a vyhodnocení efektivity nových technologií bude společně definována správná praxe (dvoujazyčný dokument). Výsledky budou využitelné i v případě aktuálně hrozícího výskytu zoonóz nebo epifytie. Správná praxe bude obsahovat souhrn doporučení, jak efektivně zajišťovat výkon činností partnerů projektů a místních samospráv v příhraničním území. Zapojení partnerů do definice správné praxe a testování nových technologií umožní nalézt efektivní (technologicky a ekonomicky výhodnou) cestu ke společné připravenosti do budoucna.

Výstupy projektu

Správná praxe při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie