Slavnostní zvyky a tradice

interreg20142020
Registrační číslo projektu

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001759

Vedoucí partner projektu

Euroregion Praděd

Partner projektu

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

Harmonogram

1. 11. 2018 – 31. 10. 2019

Cíl projektu

Projekt si klade za cíl seznámit veřejnost s tím, jak prožívají různé svátky, zvyky a tradice naši sousedé na druhé straně hranice. Tyto znalosti rozšířit zejména u dětí a mládeže a to vytvořením nové dvojjazyčné brožury „Slavnostní zvyky a tradice„, jež bude tyto ucelené informace obsahovat, ale také prostřednictvím zábavné vzdělávací soutěže „Jak se slaví u sousedů„, která bude probíhat ve vybraných knihovnách a na webových stránkách žadatele i partnera.

Distribucí brožury do knihoven na celém území Euroregionu Praděd a zhotovením drobných propagačních předmětů dojde rovněž k účinné propagaci, což je zároveň dalším cílem projektu. Společným setkáním zástupců členských měst a obcí s polskými představiteli dojde rovněž k navázání nových vazeb či utužení těch stávajících. Dílčím cílem projektu je prostřednictvím vlastních příkladných aktivit propagovat Euroregion Praděd, zviditelnit možnosti Fondu mikroprojektů za účelem zvýšení spolupráce mezi komunitami na obou stranách hranice a všestranně podpořit rozvoj kulturních a místních tradic.

Aktivita číslo 1:

Vytvoření nové dvojjazyčné brožury „Slavnostní zvyky a tradice“, která bude obsahovat ucelené informace o všech tradicích, zvycích a svátcích, které se slaví v průběhu roku na obou stranách hranice. Brožura bude následně distribuována do knihoven na celém území Euroregionu Praděd.

Aktivita číslo 2:

V těchto knihovnách bude následně vyhlášena zábavná vědomostní soutěž pro děti a mládež „Jak se slaví u sousedů“. Soutěžní otázky budou přímo navazovat na informace uvedené v nově vydané brožuře. Zapojením do soutěže tak budou děti motivovány k seznámení s touto brožurou, čímž získají spoustu nových a zajímavých poznatků.

Aktivita číslo 3:

Společná česko-polská konference zástupců členských měst a obcí a aktérů v oblasti cestovního ruchu. Konference se uskuteční v Kapli v Jeseníku, která pro pořádání akcí tohoto charakteru disponuje potřebným zázemím. Program konference bude vyplněn několika prezentacemi na téma česko-polské spolupráce v oblasti cestovního ruchu, činnosti Euroregionu Praděd, apod.

V další části budou představeni a následně oceněni nejúspěšnější žadatelé první etapy implementace Fondu mikroprojektů v ER P. Vrcholem programu bude křest nové česko-polské brožury „Slavnostní zvyky a tradice“. Kulturní bodem pak bude vystoupení dětí z místní základní umělecké školy.

Aktivita číslo 4:

Zhotovení drobných propagačních předmětů pro děti zapojené do soutěže a pro účastníky konference.