Představujeme Euroregion Praděd

Registrační číslo projektu

CZ.04.4.85/2.2.03.1/662

Vedoucí partner projektu

Euroregion Praděd

Partner projektu

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

Harmonogram

1. 10. 2006 – 31. 8. 2007

Popis projektu

Projekt je svým zaměřením směrován k několika cílovým skupinám, kterými jsou obyvatelé české i polské části euroregionu, zástupci obcí, organizací a v neposlední řadě dospívající mládež, která bude pokračovat v rozvoji příhraniční spolupráce a celé oblasti.

Euroregion Praděd slaví desáté výročí svého vzniku a u této příležitosti chceme jeho činnost a poslání více zviditelnit a zavést novou tradici informačních služeb např. prostřednictvím vydávání novin. Ukázat, že jeho existence má své opodstatnění a je přínosem pro rozvoj česko-polského pohraničí. Zvolené aktivity jsou prostředkem k dosažení cílů a jsou směřovány k cílovým skupinám. Velký důraz je kladen na publicitu projektu a EU. Prostřednictvím společně konaných akcí chceme oslovit všechny obce polské i české části. Distribucí brožury, novin, letáků a dalších materiálů zvýšit povědomí o Euroregionu Praděd . Projekt je zpracován společně s polskou částí Euroregionu Pradziad. Každá strana bude realizovat aktivity, které se svým zaměřením a časovým rozvrhem vzájemně doplňují a navazují na sebe. Bude motivovat a povzbuzovat aktivitu regionu, zejména obcí, při zapojení do programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA a podpoří lokální činnosti malého rozsahu, které mohou vytvořit základnu pro větší projekty přeshraniční spolupráce, Důležitým faktorem je zvýšení informovanosti obyvatel, ale také členů samospráv a rozvoje spolupráce, zejména v menších obcích, které neumějí využívat, prostřednictvím fondů pomoc EU. 

Aktivity projektu

1. Besedy se studenty na středních školách v PL i ČR 

2. Výšlap na Praděd pro obyvatele euroregionu v PL i ČR 

3. Vydání brožury v českém a polském jazyce – faktografická
     propagace turistiky a rekreace, historie, současnost

4. Vydání Euro-regionálních novin v česko polském jazyce

5. Propagace akce a EU

6. Hodnocení a závěrečná zpráva

7. Zajištění účasti zástupců na akcích v PL