Destinační management II.

interreg20142020
Registrační číslo projektu

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001953

Vedoucí partner projektu

Euroregion Praděd

Partner projektu

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

Harmonogram

1. 3. 2019 – 30. 4. 2020

tiskoviny

Cíl projektu

Cílem projektu je rozšířit česko-polskou partnerskou síť zainteresovaných subjektů včetně institucionálního zajištěníí, která bude schopna efektivně využívat kulturní a přírodní dědictví obou území, tradici rukodělné výroby a realizovat činnosti v oblasti propagace.

Aktivita 1 – Spolupráce českých a polských partnerů na přípravě společné nabídky

Příprava společné nabídky obsahujících klíčové atraktivity přírodního a kulturního dědictví území dopadu a tradiční rukodělnou výrobu: Slevový voucher Euroregionu Praděd zahrnující přírodní a kulturní atraktivity aj., společná česko-polská hra pro návštěvníky zahrnující přírodní a kulturní
atraktivity na české a polské straně, zážitkový žeton Praděd zaměřený na exkluzivní návštěvy atraktivit/manufaktur (prohlídka manufaktur, vyzkoušení ruční výroby aj.), certifikované česko-polské trasy pro elektrokola (název např. Cyklotrasy e-bike friendly) zahrnující přírodní a kulturní atraktivity česko-polského území (podmínky certifikace a značka cyklotras budou řešeny v rámci projektu). Aktivita bude realizována formou 2 workshopů s využitím know how české části euroregionu včetně
vytvoření 4 pasportů dílčích nabídek.

Aktivita 2 – Propagace nabídky území Euroregionu Praděd

Společná propagace nabídky formou moderních nástrojů e-marketingu, příprava a realizace 800 ks tiskovin k dílčím nabídkám včetně distribuce. 

Aktivita 3 – Příprava, realizace a distribuce souhrnných tiskovin

Příprava, realizace a distribuce 8000 ks souhrnných tiskovin společného území (vícejazyčné mapy, průvodci v mutacích CZ, PL, ENG). Distribuce proběhne prostřednictvím zainteresovaných partnerů Euroregionu Praděd, např. informačních center česko-polského území, popřípadě dalších partnerů.

Výstupy projektu