Dne 9. 12.2021 se konalo 15. zasedání Euroregionálního řídícího výboru, na kterém byly schvalovány projekty předložené do 15. kola příjmu projektových žádostí Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd v rámci Programu Interreg V-A ČR-PR. Na české straně bylo předloženo a schváleno k financování celkem 17 projektů s celkovou výší dotace 622 370,21 €. V prioritní ose 4 bylo schváleno 9 projektů s celkovou výší dotace 238 424,87 € . V prioritní ose 2 bylo schváleno 8 projektů s celkovou výší dotace 383 945,34 €. Vzhledem k vyčerpání alokovaných finančních prostředků v této ose, bude Smlouva o financování uzavřena pouze s jedním žadatelem, jehož projektová žádost byla nejlépe hodnocena. Zbývající projekty byly zařazeny na seznam náhradních projektů, jejichž pořadí určuje počet bodů udělených při hodnocení. O výsledcích budou všichni žadatelé obeznámeni písemně prostřednictvím systémové depeše v MS2014+.

Seznam doporučených mikroprojektů