Česko-polský destinační management I.etapa

interreg20142020
Registrační číslo projektu

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0000557

Vedoucí partner projektu

Euroregion Praděd

Partner projektu

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

Harmonogram

1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

violka s oveckou

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je vytvořit funkční a udržitelný česko-polský destinační management cestovního ruchu schopný vytvářet  konkurenceschopnou nabídku produktů cestovního ruchu a

schopný tuto nabídku uplatnit na cílových trzích.

Specifické cíle projektu (měřitelné cíle pro monitoring a evaluaci)

– vytvořit institucionální zázemí pro fungování česko-polského destinačního managementu

– vytvořit partnerskou síť spolupracujících správců atraktivit, poskytovatelů ubytovacích, stravovacích a doplňkových služeb a výrobců místních potravinářských i nepotravinářských výrobků s regionální značkou

– vytvořit pravidla marketingové podpory pro partnery ze soukromého sektoru (podnikatelé, NNO) s využitím know how vedoucího partnera projektu

– vytvořit základní konkurenceschopnou nabídku cestovního ruchu vycházející z kulturního a přírodního dědictví vymezeného území, zvlášť pro české území v polském jazyce, zvlášť pro polské území v českém jazyce

– vytvořit mechanismus tvorby a prodeje pobytů včetně měření konverzí, prodejů a návštěvnosti vymezeného území s využitím know how vedoucího partnera projektu

– vytvořit mechanismus pro získání zpětné vazby turistů a jednodenních návštěvníků za účelem zvýšení efektivity marketingu

– připravit a realizovat vybrané marketingové aktivity zvlášť pro obě části Euroregionu Praděd