ANALÝZA SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ SITUACE NA ÚZEMÍ EUROREGIONU PRADĚD

interreg20142020
Registrační číslo projektu

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001558

Vedoucí partner projektu

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

Partner projektu

Euroregion Praděd

Harmonogram

1. 6. 2018 – 30. 11. 2019

foto zahajeni

Cíl projektu

Cílem projektu je prohloubení integrace spolupracujících institucí na místní úrovni v příhraničí, podpora dalšího rozvoje spolupráce občanské společnosti a ostatní aktivity přispívající k soudržnosti na místní úrovni. Díky přípravě Situační sociální a hospodářské analýzy oblasti Euroregionu Praděd obdržíme ucelené informace o měnící se situaci v našem příhraničí se shrnutím dosavadních aktivit institucí přispívajících k udržení a k dalšímu rozšíření zájmu o přeshraniční spolupráci. Provedená analýza umožní vyhodnotit nutnost modifikace nebo přípravy nové strategie pro předmětné území spolupráce a Euroregionu Praděd jako instituce vytvářející základní rámce pro systematický rozvoj a podporu činnosti subjektů zahajujících přeshraniční spolupráci. Účelem projektu je další rozvíjení vytvořených podmínek tak, aby přeshraniční aktivity získaly nový rozměr (například v podobě nových oblastí spolupráce, nově spolupracujících subjektů) a tyto pokračovaly i po roce 2020.