Ředitel Euroregionu Praděd vyhlašuje v souladu s rozhodnutím Rady Euroregionu Praděd výběrové řízení na místo manažera turistické oblasti Jeseníky – východ

(12.8.2019 08:24)
 

Ve dnech 6. - 7. června 2019 jednala v polském Cieszynie Česko-polská mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci.

(19.6.2019 12:26)
 

V dubnu tohoto roku vydal Euroregion Praděd brožuru...

(30.5.2019 09:20)
 

Zapoj se do naší soutěže a dozvíš se spoustu zajímavých informací a ještě můžeš vyhrát...

(30.5.2019 09:10)
 

Dne 17. 4. 2019 pořádal Euroregion Praděd (ER P) slavnostní konferenci, která se konala v krásné Klášterní kapli v Jeseníku.

(3.5.2019 08:39)
 
Dnes je 19.08.2019
 

O programu INTERREG IIIA

Iniciativa INTERREG III A patří mezi Iniciativy Společenství, které byly zřízeny Evropskou komisí k řešení specifických problémů dotýkajících se pohraničních oblastí celého území EU.

Tato iniciativa je v rámci České republiky rozdělena na 5 samostatných programů na jednotlivých hraničních, a sice na hranicích s Polskem, Slovenskem, Rakouskem a dvou německých hranicích - Bavorskem a Saskem.

INTERREG IIIA bezprostředně navazuje na předvstupní program Phare CBC s cílem odstranit negativní dopad státních hranic na rozvoj území, která k ním přiléhají. Program Phare CBC byl rozdělen na investiční projekty a Společný fond malých projektů. Tento model se odráží i v programu INTERREG III.

V rámci programu INTERREG IIIA Česká republika - Polsko jsou definovány následující priority a opatření:

Priorita 1: Další rozvoj a modernizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti přeshraniční oblasti
Opatření 1.1: Podpora infrastruktury přeshraničního významu
Opatření 1.2: Infrastruktura zaměřená na ochranu životního prostředí a na prevenci proti povodním
Opatření 1.3: Zajištění infrastruktury na podporu podnikání a cestovního ruchu
(Pozn. Priorita č. 1 - investiční část programu)

Priorita 2: Rozvoj místní společnosti v přeshraniční oblasti
Opatření 2.1: Rozvoj cestovního ruchu
Opatření 2.2: Podpora iniciativ místních komunit (tzv. Fond mikroprojektů)
Opatření 2.3: Rozvoj a podpora přeshraničních organizačních struktura a sítí
(Pozn. Priorita č. 2 - neinvestiční část programu)

Priorita 3: Technická asistence
Opatření 3.1: Řízení, provádění, monitorování a kontrola
Opatření 3.2: Propagace a hodnocení programu
(Pozn. Priorita č. 3 - netýká se žadatelů)

Finanční prostředky pro období 2004 - 2006:

 • pro období 2004 - 2006 je pro ČR k dispozici 55 mil EUR
 • pro česko-polské příhraničí je k dispozici 16,5 mil EUR
 • z toho 2,475 mil EUR (15%) je alokována do tzv. Fondu mikroprojektů určeného k financování malých neinvestičních projektů - pro region Praděd: 523.704 EUR

Vhodní žadatelé:

 • obce, města, kraje
 • organizace zřízené nebo založené kraji či obcemi, které jsou ze 100% vlastněny těmito kraji či obcemi
 • nestátní neziskové organizace: občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy
 • zájmová sdružení právnických osob
 • hospodářské a agrární komory
 • organizace zřízené státem

Vhodné projekty:

 • dle priorit a opatření (viz výše)
 • investiční/neinvestiční projekty: doporučená výše nákladů do 300 tis. EUR
 • neinvestiční projekty z Fondu mikroprojektů: grant min. 2 tis. EUR, max. 20 tis. EUR

Příprava a předkládání projektů:

 • předkládání projektů je průběžné, termín je vždy nejméně 12 týdnů před zasedáním Řídícího výboru, resp. Regionálního řídícího výboru (termíny zasedání budou včas oznámeny), výbory budou zasedat 3 - 4x ročně
 • projekty se budou předkládat na příslušné pobočce Centra pro regionální rozvoj ČR, projekty do Fondu mikroprojektů na sekretariátu příslušného administrátora (v případě regionu Praděd – sekretariát ER Praděd)

Financování:

 • program je financován z ERDF (Evropského fondu regionálního rozvoje)
 • max. výše grantu: 75%
 • program neumožňuje zálohové platby ani průběžné proplácení výdajů při realizaci projektu, žadatel již při předkládání žádosti musí garantovat zajištění plného financování předloženého projektu z vlastních zdrojů po celou dobu trvání projektu. Po ukončení projektu a předložení příslušných dokumentů mu budou zpětně proplaceny způsobilé výdaje, maximálně však ve výši přiznaného grantu.
 
 
Copyright © 2004-2019 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál